Archief van
Categorie: Recensies

Regel, richtsnoer voor monastiek leven

Regel, richtsnoer voor monastiek leven

Regel
Titel: Regel, richtsnoer voor monastiek leven
auteur: Benedictus van Nursia
Vertaling: Vincent van Hunink
Inleiding en annotatie: Thomas Quartier en Guerric Aerden ocso
isbn: 9789460360602

In de reeks ‘Middeleeuwse Monastieke Teksten’ is een mooi uitgegeven deel verschenen met de Regel van Benedictus. Het boek bevat deze zeer oude kloosterregel (6de eeuw) die in toegankelijk Nederlands is vertaald met een verhelderende inleiding en aantekeningen, die de Regel uitleggen en in breder perspectief plaatsen. De tekst wint hiermee aan betekenis. Deze uitgave richt zich op een lezerspubliek van mensen met een speciale belangstelling voor spiritualiteit en de geschiedenis van het monastieke leven. Daarbij is het volgens de inleidende auteur niet noodzakelijk om ook zelf kloosterling te zijn: “De geest van gehoorzaamheid, nederigheid en zuiverheid van hart maakt de ware monnik, of de mens nu in het klooster leeft of in de maatschappij.¨ De Regel is bedoeld als een gids door het dagelijks leven en de bedoeling van de uitgave is ook nu nog mensen te inspireren. Kernthema van de spiritualiteit van Benedictus is nederigheid. Of de lezer daar zo goed mee uit de voeten kan als Benedictus, is maar de vraag. Het brengt je al lezend wel tot nadenken over welke houding volgens jou heilzaam kan zijn in de omgang met de ander.

Lees Meer Lees Meer

Coaching bij kanker

Coaching bij kanker

Coaching bij KankerCoaching bij kanker – begeleiding vanuit levenskunst
Auteur: Inge Hidding
Uitgeverij Boom/Nelissen
ISBN: 9789024403615
Paperback & gratis e-book
182 blz.
1e druk, 2015
€ 24,90

Een praktisch boek met een prikkelende titel! Inge Hidding, auteur van dit boek en coach, heeft dit geschreven gericht op coaches als lezerspubliek. De inhoud van dit boek is echter voor breder lezerspubliek geschikt: ook psychosociaal therapeuten en geestelijk verzorgers kunnen hun voordeel ermee doen.

Begeleiding van cliënten met kanker vraagt volgens de auteur om extra aandacht en bewustwording van de coach. Zelf is ze ook ervaringsdeskundige. Ze kent de thema’s die ze beschrijft van binnenuit en vanuit haar werkrelatie met cliënten. Dat maakt haar boek praktisch en associatief. Ze zet afwisselend haar eigen ervaringen, verhalen van anderen, feiten en werkvormen op een rij. Daarbij geeft ze aan welke thema’s je als coach bij deze cliëntengroep tegenkomt en welke vragen het meest worden gesteld.

Het gaat om onderwerpen die herkenbaar zijn: vermoeidheid, angst, zelfbeeld, relaties, zingeving en werk. Daarbij formuleert zij in een eigen schema – Het Palet – de hieraan gekoppelde verlangens en passende werkvormen. En daarbij plaatst ze per thema een verwoording van wat dat vanuit levenskunst betekent: mens te zijn, te durven leven, je eigen leven te leven, lief te hebben, gelukkig te zijn en te creëren. Zij geeft aan dat dit specifiek voor de cliënt met kanker geldt, maar deze thema’s spelen mijns inziens bij iedere cliënt met zingevingsvragen een rol. Waarin ze zeker gelijk heeft, is het onderstrepen van het belang zorgvuldig om te gaan met de cliënt met kanker en hem/haar vooral nabij te zijn op zijn/haar tocht. Omdat leven met kanker anders is met alle onzekerheid en angst die erbij komt kijken.

De opdrachten en informatie halen de lezer doelbewust uit zijn comfortzone. Ze laat hem erbij stilstaan wat de impact is van kanker op alle terreinen van zijn persoonlijke leven. Ze gaat er hierbij vanuit dat de lezer een beperkte basiskennis van leven met kanker heeft en wil hem opleiden tot ‘excellente coach rondom kanker’. Daartoe heeft ze samen met andere coaches ook een digitaal uitwisselingsplatform en cursusmogelijkheden gecreëerd.

Het is een toegankelijk boek dat veel thema’s aanstipt die in de coachingsrelatie tussen de coach en de cliënt belangrijk zijn. Extra diepgang is wel wenselijk, zeker waar het het onderwerp van de subtitel van het boek betreft: de levenskunst. Deze wordt beknopt omschreven aan de hand van methodes van anderen: het stellen van vragen, het zoeken van waarde en het goed zorgen voor zichzelf. Daarnaast plaatst zij haar eigen uitgangspunt: levenskunst is leven in vertrouwen. Ze werkt dit thema beperkt uit.

Wat mij in het boek opvalt is het ontbreken van de verbinding van levenskunst met zingeving die mensen ook kunnen beleven vanuit hun bronnen van geloof, religie of levensovertuiging. Samenwerking met een geestelijk verzorger voor een volgende editie van dit boek zou het meer diepgang kunnen geven.

Wat levert lezing van het boek de lezer op? Toename van je eigen bewustzijn als coach bij kanker. Wat doet kanker met jou, hoe ga je zelf om met je lichaam, energie en aanwezigheid van kanker in je eigen (familie)leven? Daarnaast biedt het boek veel informatie ten aanzien van mensen met kanker. Hidding verwijst naar boeiend beeld- en cijfermateriaal dat te vinden is op internet. Ze besluit met een hoofdstuk praktische en deels ook creatieve oefeningen die gericht zijn op bewustwording van de lezer, maar ook gebruikt kunnen worden in de begeleiding van de cliënt. Je wordt er wijzer van!

Door: drs. Annet Hogenbirk,
vrijgevestigd geestelijk verzorger/coach, gespecialiseerd in begeleiding van mensen met kanker en bestuurslid VGVZ Werkveld geestelijke verzorging in de eerste lijn.

Communiceren met ziel en zakelijkheid

Communiceren met ziel en zakelijkheid

Communiceren
De ondertitel van dit boek is: effectiviteit = kwaliteit x acceptatie. Deze som vormt de rode draad die door het hele boek loopt. Zonder acceptatie door de ander heeft jouw kwalitatief goed werk geen effect. Door op positieve wijze het contact met de ander aan te gaan ontstaat de acceptatie. En de aard van dat contact heeft te maken met jouw eigen bezieling. Het boek is geschreven voor professionals die zich verder willen ontwikkelen in hun persoonlijke effectiviteit en voor mensen die anderen begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling. Degene die ermee aan de slag gaat, moet wel over zichzelf kunnen reflecteren. Het boek biedt helder verwoorde theorie en concrete herkenbare casusbeschrijvingen. Daarnaast zij er op internet zijn meer dan 70 praktische opdrachten te vinden, die zeer behulpzaam zijn bij het persoonlijke ontwikkelingstraject dat je als lezer doormaakt. Helaas moet je wel altijd de computer bij de hand hebben om met deze opdrachten bezig te zijn. Maar het is dan ook echt een boek dat je aan het werk zet. Blankestijn neemt je mee op een ontwikkelingstocht, die je in fases doorloopt. De onderwerpen vragen tijd om bij je te kunnen indalen en er concreet in je eigen situatie mee aan de slag te gaan. De opdrachten leggen zowel je mooie als je schaduwkanten bloot.

Het boek bestaat uit vijf delen:
A: Groei en ontwikkeling
B: Zicht op communicatie
C: Emotionele intelligentie
D: Win-wincommunicatie
E: Persoonlijk leiderschap

Leerdoel is dat je in contact staat met wat je bezielt en dat je hierover effectief kunt communiceren met anderen. Al doende leer je jezelf beter kennen en verken je andere mogelijkheden van communicatie. Blankestijn laat je iedere keer weer heel concreet stilstaan bij je eigen gedrag, hoe je reageert en zou kunnen reageren in jouw eigen situatie en bij de vaardigheden die je kunt ontwikkelen. Dit leidt uiteindelijk tot gedragsverandering in positieve zin! Ze gaat uit van een stermodel van zes ontwikkelingsniveaus: het niveau van gedrag, omgeving, het mentale, het emotionele, het fysieke en het zingevingsniveau. Daarmee maakt ze inzichtelijk wat er gebeurt. Ze geeft samenhangend coachende en therapeutische theorieën/methodes een plek in de ontwikkelingsroute.

Samengevat: ‘Wanneer je ervoor kiest om vanuit je hart te leven en te werken, kies je voor een persoonlijke ontwikkelingsweg. Een weg waarin je telkens weer geconfronteerd wordt met je eigen belemmeringen die het contact met je hart in de weg staan. Dit zijn met name belemmeringen op het mentale, fysieke en emotionele niveau, die overigens sterk met elkaar zijn verbonden.’ (181/182). Het boek is veel meer dan een confrontatie. Het brengt je met de talloze opdrachten werkelijk bij je hart. Het sterke is, dat je dat ook zelf meteen met je dagelijks leven in verbinding brengt.
Het is een inspirerend boek, dat de lezer helpt om effectief te communiceren en contact met zichzelf te maken. Daarnaast biedt het coaches een schat aan mogelijkheden om cliënten te begeleiden in een traject meer zichzelf te worden.

Titel: Communiceren met ziel en zakelijkheid
auteur: Silvia Blankestijn
205 pagina’s
uitgeverij Boom/Nelissen
isbn 9789024401482
€ 26,-